Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Për menaxhimin e kullotave shtetërore, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut themeloi Ndërmarrjen Publike për Menaxhimin e Kullotave.

Me kullotat në pronësi shtetërore Ndërmarrja publike për kullota drejtohet në atë mënyrë që të ruajë sipërfaqen e tyre dhe të rrisë vlerën e tyre, të sigurojë rritjen më të madhe të barit sipas kushteve natyrore.

Kullota është tokë bujqësore e stërmbushur me bar, shfrytëzimi i së cilës kryhet më racionalisht nga kullotja e bagëtive dhe kositja dhe toka që ndodhet afër vendbanimeve shërben më së shumti për ngarje, pushim dhe kullotje pjesërisht të bagëtive.

Back to top