Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZËVENDËS DREJTOR

Violeta Ilievska

DATA DHE VENDI I LINDJES
 • 29 tetor 1971, Kratovë – Republika e Maqedonisë së Veriut
SHTETËSIA
 • Мaqedonase
ARSIMI
 • Arsimi i mesëm – teknik juridik në SUGS “Vasil Antevski Dren” – Shkup,
 • Sociolog i diplomuar në Fakultetin Filozofik të Shenjtorëve “Kirili dhe Metodi” – Shkup.
 • Ka diplomuar për menaxhim të burimeve njerëzore në Fakultetin për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhim – Shkup.
NJOHURI KOMPJUTERIKE
 • MS Windows XP I MS Word
 • MS Excel
 • MS Power Point
 • Internet dhe e-mail,
TË NDRYSHME
 • Leje drejtimi kategoria B,
 • Kursi i gjuhës gjermane,
 • Kursi i gjuhës angleze,
 • Autori i librit: “Sigurimi i fermerëve”,
 • Autor i librit: “Sociokultura dhe qytetërimi i partive demokratike në Maqedoni”,
 • Autor i publikimit: “Edukimi për trashëgiminë kulturore të komunës së Kratovës dhe ekspozita”,
 • Prezantues i seminarit me temë: “Alkoolizmi tek të rinjtë”.
EKSPERIENCE PUNE
 • Kompania private “Creshovo topce” – Probishtip – Shef i departamentit të prokurimit
 • Kompania private “File Tours” – Shef i menaxhimit të të dhënave të personelit të punonjësve,
 • Kompania private TP, “Joco Tours” – Staro Nagoriçane, Kumanovë – punëtor teknik,
 • Qyteti i Shkupit – Departamenti për Veprimtari Publike – bashkëpunëtor i vogël për arsim të mesëm në Departamentin e arsimit,
 • Televizioni Sitel – producent i Sitelit dhe redaktor i “Sitel 3”,
 • Radio ,,Park,,, – spikeri i lajmeve të mëngjesit,
 • Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut – bashkëpunëtor i lartë për çështje të përgjithshme dhe juridike në Departamentin për punë të përgjithshme për kryerjen e punëve për nevojat e Komisionit themelor për resurse njerëzore dhe zhvillim të qëndrueshëm të Qeverisë së Republikës së Veriut. Maqedonia,
 • Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut – bashkëpunëtor i lartë për kryerjen e punës në Departamentin për analizë dhe koordinim të politikave në Komisionin për burime njerëzore dhe zhvillim të qëndrueshëm,
 • Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut – bashkëpunëtor i ri për evidenca të personelit në Departamentin e menaxhimit të personelit,
 • Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Departamentin e Burimeve Njerëzore – bashkëpunëtor i ri për analiza të të dhënave të vlerësimit dhe trajnime,
 • Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Departamentin për Marrëdhënie me Publikun – këshilltar për marrëdhënie me media,
 • NP për menaxhimin e kullotave – ushtrues detyre. zëvendësdrejtor.
CERTIFIKATA, DIPLOMA DHE CERTIFIKATA
 • Vërtetim për përfundimin me sukses të kursit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, lëshuar nga Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës nga 29 qershor 2016,
 • Vërtetim për përfundimin me sukses të kursit për Ligjin për Zyrtarët Administrativ, lëshuar nga Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës nga 12.11.2014,
 • Certifikatë për përfundimin me sukses të seminarit “Menaxhimi i kohës” lëshuar nga Qendra e autorizuar e edukimit për menaxhim MOTIVA nga nëntori 2013 – Shkup
 • Vërtetim për sistem për menaxhimin e performancës së punës dhe vlerësimin vjetor të zyrtarëve administrativ, lëshuar nga Asociacioni i Maqedonisë për resurse njerëzore, datë 23.09.2015 – Shkup,
 • Certifikatë për pjesëmarrje – mirënjohje për ndjekjen e trajnimit masiv të Programit për menaxhim lokal të shkollave në Maqedoni në modulin: “Menaxhimi i arsimit në komunë” më 18 qershor 2007, nga Qyteti i Shkupit nga 20 gusht 2007 – Shkup,
 • Certifikatë për pjesëmarrje – mirënjohje për ndjekjen e trajnimit masiv të Programit për menaxhim lokal të shkollave në Maqedoni në modulin: “Strategjia lokale për arsim” më 6 qershor 2007, nga Komuna e qytetit të Shkupit nga 20 gusht 2007 – Shkup,
 • Certifikatë për pjesëmarrje – mirënjohje për pjesëmarrje në trajnimin masiv të Programit për menaxhim lokal të shkollave në Maqedoni në modulin: “Vlerësimi i objekteve shkollore” më 19 qershor 2007, nga Komuna e qytetit të Shkupit nga 20 gusht 2007. – Shkup,
 • Vërtetim për pjesëmarrje – mirënjohje për pjesëmarrje në trajnimin masiv të Programit për menaxhim lokal të shkollave në Maqedoni në modulin: “Koordinimi i arsimit të mesëm profesional” më 17 maj 2007, nga Komuna e Qytetit të Shkupit nga 20 gusht. 2007 – Shkup,
 • Diploma për MS Excel 2002, lëshuar nga SEMOS Education, nga dhjetori 2004 – Shkup,
 • Diploma për internet dhe e-mail, lëshuar nga SEMOS Education, nga shkurt 2005 – Shkup,
 • Diploma për MS Windows XP dhe MS Word 2002 lëshuar nga SEMOS Education, nga Nëntori 2004 – Shkup,
 • Vërtetim – për ndjekje të suksesshme – Trajnim për zbatimin e Manualit për transpozimin e legjislacionit të BE-së në legjislacionin maqedonas, Sekretari për Legjislacion i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Projekti për Reforma Ekonomike Juridike GTZ,
 • Vërtetim për ndjekje të suksesshme të Trajnimit për zbatimin e Rregullores për Rregullat Nomoteknike, Sekretari për Legjislacion i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Projekti për Reforma Ekonomike Juridike GTZ,
 • Certifikata e përfundimit – Ka përfunduar me sukses modulin e trajnimit mbi aspektet e përgjithshme në programimin IPA (13-14 maj 2019),
 • Mirënjohje për promovimin e publikimit “Edukimi për trashëgiminë kulturore të komunës së Kratovës dhe ekspozita” në Shtëpinë e Kulturës “Koço Racin” Shkup,
 • Diplomë për gjuhën gjermane të përfunduar – Qendra e Gjuhëve të Huaja Letras nga 6.6.2019,
 • TOEFL IBT,
 • Diplomë – Master në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Universiteti për Turizëm dhe Menaxhim në Shkup – Fakulteti i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Shkup nga 02.02.2020.
Back to top