Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LAJME

Thirrje publike nr. 11/2023 për regjistrimin e personave të interesuar për emërimin e 4 (katër) anëtarëve të Bordit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave

Institucioni që reklamon: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Afati i regjistrimit: 25.12.2023

Bazuar në nenin 17 dhe nenin 17-a paragrafin 1 të Ligjit për ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83 /2009 , 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 e Z. Maqedonia e Veriut” nr. .275/2019, 89/2022 dhe 274/2022), neni 13 dhe neni 13-a i Statutit të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave Nr. 02-10/6, datë 15.1.2016, Nr. 02-71/5 nga 17.2.2021 dhe nr. 02-318/3 të datës 20.10.2022 dhe Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e thirrjes publike, mënyrën e paraqitjes së aplikimit, formularët e aplikimit, mënyrën e pikëzimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me zbatimin e emërimit. dhe procedurën e shkarkimit të anëtarëve të menaxhmentit, përkatësisht të këshillit mbikëqyrës të ndërmarrjeve publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 283/2022), Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut njofton:

THIRRJE PUBLIKE 11/2023
për regjistrimin e personave të interesuar për emërimin e 4 (katër) anëtarëve të
Bordi i Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave

 1. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të Sekretarit të Përgjithshëm shpall thirrje publike për aplikime nga personat e interesuar për emërimin e 4 (katër) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave. me mandat katër vjeçar, me të drejtë edhe një mandat tjetër radhazi.
 2. Emri i ndërmarrjes publike: Ndërmarrja publike për menaxhimin e kullotave.
 3. Kodi dhe veprimtaria e Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave sipas Klasifikimit Kombëtar të Veprimtarive (NKD) është: – 01.61- Aktivitete ndihmëse për rritjen e kulturave.
 4. Kompetencat e Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave janë:
  Menaxhimi i kullotave në pronësi shtetërore si menaxhimi, përmirësimi dhe shfrytëzimi i kullotave si një e mirë me interes të përgjithshëm dhe publik.
  Ndërmarrja publike kryen këto aktivitete:
  – 01.61 Aktivitete ndihmëse për rritjen e kulturave;
  – 01.61 Veprimtaritë ndihmëse për mbarështimin e kafshëve;
  – 46.23 Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla;
  – 46.33 Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve dhe vajrave dhe yndyrave ushqimore;
  – 42.21 Ndërtimi i objekteve komunale për lëngje;
  – 42.99 Ndërtimi i objekteve të tjera të inxhinierisë civile, të pa përmendura diku tjetër.
 5. Faqja e internetit e Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave www.jppasista.mk
 6. Anëtar i këshillit drejtues të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave mund të emërohet personi i cili i plotëson këto kushte:
  • të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
  • të ketë fituar të paktën 240 kredite sipas ECTS ose të ketë përfunduar arsimin e shkallës VII/1 dhe
  • në momentin e emërimit me aktgjykim gjyqësor të formës së prerë nuk është dënuar me gjobë ose sanksion kundërvajtës me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
  • Anëtarët e bordit drejtues duhet gjithashtu të kenë përvojë pune të përshtatshme, përkatësisht:

dy anëtarë të bordit drejtues duhet të kenë së paku pesë vjet përvojë pune në fushën e veprimtarisë së ndërmarrjes publike, (në përputhje me Klasifikimin Kombëtar të Veprimtarive të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikave),
të paktën një anëtar i bordit drejtues duhet të ketë së paku tre vjet përvojë pune në fushën e operacioneve financiare,
së paku një anëtar i bordit drejtues duhet të ketë së paku tre vjet përvojë pune në fushën e çështjeve juridike dhe
së paku një anëtar i bordit drejtues duhet të ketë së paku tre vjet përvojë pune në fushën e shkencave teknike.

 1. Kandidatët duhet të dorëzojnë me aplikim dokumentacionin e mëposhtëm:
  1) Formulari i regjistrimit;
  2) Biografi e shkurtër;
  3) Letër interesi/motivimi për pozicionin e aplikuar;
  4) Certifikata e shtetësisë;
  5) Certifikatë ose diplomë e arsimit të lartë të përfunduar dhe të fituara së paku 240 kredite sipas ECTS ose arsim të përfunduar të shkallës VII/1, të përshtatshme për pozicionin për të cilin aplikohet;
  6) Vërtetim se në momentin e emërimit me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës nuk është dënuar me gjobë ose sanksion kundërvajtës me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
  7) Historia e punësimit nga Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë së Veriut me vjetërsi të regjistruar;
  8) Deklaratë e vërtetuar nga noteri se kandidati nën përgjegjësi të plotë morale, materiale dhe penale konfirmon saktësinë dhe besueshmërinë e të dhënave të përcaktuara në aplikim dhe dokumentacionin e paraqitur.
  9) Certifikatat, licencat, certifikatat, diplomat e lëshuara nga institucionet e autorizuara, përkatësisht të akredituara për lëshimin e tyre në përputhje me ligjin për pozicionin e kërkuar.
 2. Dokumentet nga pika 7 duhet të dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter dhe të dorëzohen në arkivin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ose me postë në adresën: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Blv.“Ilinden” nr.2, 1000 Shkup me shënim: “Për shpallje publike për regjistrim të personave të interesuar për emërimin e 4 (katër) anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave”.
 3. Anëtarët e Bordit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave i emëron, përkatësisht i shkarkon themeluesi i ndërmarrjes publike – Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 4. Anëtari i bordit drejtues të një ndërmarrje publike nuk mund të ketë personalisht, nëpërmjet një të treti ose mbi çfarëdo baze, interesa në një ndërmarrje ose shoqëri tregtare që ka marrëdhënie biznesi me ndërmarrjen publike, të cilat mund të kenë ndonjë ndikim në pavarësinë dhe paanshmërinë e tij në vendimmarrje në ndërmarrjen publike. Secili anëtar i bordit drejtues është i detyruar të paralajmërojë themeluesin për ekzistimin e një interesi të tillë në mesin e një ose më shumë anëtarëve të bordit drejtues.
 5. Detyra e kryetarit dhe e anëtarit të bordit drejtues të ndërmarrjes publike janë të papajtueshme me postin e kryetarit dhe anëtarëve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 6. Detyrat e punës, përgjegjësitë dhe obligimet e anëtarëve të Bordit Drejtues përcaktohen në pajtim me Ligjin për Ndërmarrjet Publike, Statutin e Ndërmarrjes Publike dhe Rregulloren e Punës së Bordit Drejtues.
 7. Këshilli drejtues në seancën e parë zgjedh nga radhët e tij kryetar dhe nënkryetar.
 8. Anëtarët e Bordit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave marrin kompensim për punën e tyre dhe anëtarësimin në Këshillin Drejtues në pajtim me vendimin nr. kryetar: 11.000,00 denarë dhe anëtar: 10.000,00 denarë.
 9. Afati i fundit për regjistrimin e kandidatëve të interesuar është 10 ditë pune, duke llogaritur nga dita e publikimit të thirrjes publike.
 10. Thirrja do të publikohet në ueb faqen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në faqen e Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave www.jppasista.mk
 11. Afati i fundit për regjistrim është 25.12.2023.
 12. Procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve për anëtarë të Bordit Drejtues të Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Kullotave do ta bëjë Komisioni për Burime Njerëzore dhe Zhvillim të Qëndrueshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe përbëhet nga dy faza. , konkretisht: Faza 1 – përzgjedhja administrative dhe Faza 2 – intervista. Për kandidatët të cilët gjatë përzgjedhjes administrative konstatohen se nuk i plotësojnë kushtet e përcaktuara në thirrjen publike ose nuk kanë dorëzuar provat e nevojshme, procedura e përzgjedhjes përfundon. Përzgjedhja administrative përfundon jo më vonë se 15 ditë pas skadimit të afatit për regjistrimin e kandidatëve në thirrjen publike. Komisioni, jo më vonë se dhjetë ditë nga dita e përfundimit të përzgjedhjes administrative, zhvillon një intervistë me kandidatët që kaluan me sukses përzgjedhjen administrative. Mënyra e dhënies së pikëve për secilën nga fazat e përzgjedhjes përcaktohet në përputhje me Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e thirrjes publike, mënyrën e paraqitjes së aplikimit, formularët e aplikimit, mënyrën e pikëzimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve dhe çështje të tjera që lidhen me të. për zbatimin e procedurës së emërimit dhe shkarkimit të anëtarëve të drejtuesve, përkatësisht të këshillit mbikëqyrës të ndërmarrjeve publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 283/2022).
 13. Data, koha dhe vendi i saktë i intervistës publikohen në ueb faqen e themeluesit të ndërmarrjes publike.
 14. Aplikimi i pakompletuar dhe i pakompletuar si dhe dokumentacioni dhe dokumentacioni jo i plotë i dorëzuar pas afatit të aplikimit nuk do të merren parasysh.

Dokumentet shoqëruese:

Back to top