Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ДИРЕКТОР

Нефрус Челику

Нефрус Челику

Датум на раѓање: 02.11.1966 година

Место на раѓање: Кичево

Брачен статус: Оженет, татко на две деца

Националност: Албанец

Образование:

– Средно училиште „Мирко Милески“, Кичево

– Дипломиран Агроном, растителни производи, Земјоделски факултет во Тирана, Земјоделски универзитет во Тирана

– Магистер по агрономски науки, Земјоделски факултет во Тирана, Земјоделски универзитет во Тирана

Работноискуство:

2003 година млад соработник во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Кичево

2000 – 2005 година Претседател на општинскиот совет на Осломеј, општина Осломеј

2005 – 2009 година советник во општина Осломеј, општина Осломеј

2009 –2011 година Државен советник, Влада на Република Македонија

2012-2017 година Државен советник за семе и саден материјал, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

2017-2020 година Државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

2020 именуван директорнајавнопретпријатиезастопанисувањесопасишта

Јазици:

Албанскијазик (мајчинјазик)

Македонски јазик

Англиски јазиk

Компјутерски вештини:

Microsoft Office (Word, Exel, Power Point)

Дополнителни информации:

-Март 2002 – мај 2002 година член на регионална комисија за попис на населението во Република Македонија, Државен завод за статистика

-Февруари 2003, Претседател на Центарот за рурален развој, Кичево

-2005, Градење на капацитети на мали земјоделци, СФРАМ Скопје, ЛРФ Скопје, СИДА Скопје и Федерацијата на фармери на Република Македонија

-2005, Школа за лидерство, СКАНГРИ и СИДА Скопје

-Март 2006 – јуни 2006 член на регионална комисија за регистрација на земјоделски производи во Република Македонија, Државен завод за статистика на Република Македонија

-Февруари 2008 година – април 2008 година член на општинската комисија за локални избори, Државна изборна комисија на Република Северна Македонија.

Back to top