Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

За стопанисување со пасиштата во државна сопственост, Владата на Република Северна Македонија го основа Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.

Co пасиштата во државна сопственост Јавното претпријатие за пасишта стопанисува така што да се сочува нивната површина и да се зголеми нивната вредност, да се обезбеди најголем прираст на трева според природните услови.

Пасиште, е земјоделско земјиште обраснато со трева, чие  искористување се врши најрационално со пасење на добиток и косење и земјиште што се наоѓа во близина на населено место и служи претежно за изгон, одмор и делумно пасење на добиток.

  • Надлежност на институцијата

Back to top