Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР

Виолета Илиевска

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ
 • 29.10.1971 година, Кратово – Република Северна Македонија
ДРЖАВЈАНСТВО
 • Македонка
ОБРАЗОВАНИЕ
 • Средно образование –  правен техничар во СУГС ,,Васил Антевски Дрен’’- Скопје,
 • Дипломиран социолог на филозофски факултет Свети ,,Кирил и Методиј’’ – Скопје.
 • Магистер за менаџмент на човечки ресурси на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје.
КОМПЈУТЕРСКИ ЗНАЕЊА
 • MS Windows XP I MS Word
 • MS Excel
 • MS Power Point
 • Интернет и електронска пошта,
РАЗНО
 • Возачка дозвола Б категорија,
 • Курс по германски јазик,
 • Курс по англиски јазик,
 • Автор на книга: ,,Осигурување на земјоделци’’,
 • Автор на книга: ,,Социо – култура и цивилизација на демократските партии во Македонија’’,
 • Автор на публикација: ,,Едукација на културно наследство на општина Кратово и изложба’’,
 • Презентер на семинар на тема: ,,Алкохолизмот кај младите’’.
РАБОТНО ИСКУСТВО
 • Приватна фирма ,,Црешово топче’’ – Пробиштип – Раководител на одделот на набавки
 • Приватна фирма ,,Филе турс’’ – Раководител за управување на кадровска евиденција на вработените,
 • Приватна фирма Т.П.,,Јоцо Турс’’ – Старо Нагоричане, Куманово – технички работник,
 • Град Скопје – Сектор за јавни дејности – помлад соработник за средно образование во Одделението за образование,
 • Сител телевизија – реализатор на Сител и уредник на ,,Сител 3’’,
 • Радио ,,Парк,, – спикер на утрински вести,
 • Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија – виш соработник за општи и правни работи во Секторот за општи работи за вршење работи за потребите на основната Комисија за човечки ресурси и одржлив развој на Владата на Република Северна Македонија,
 • Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија – виш соработник за вршење работи во Секторот за анализа на политиките и координација во Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој,
 • Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија – помлад соработник за кадровска евиденција во Одделението за персонален менаџмент,
 • Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во Секторот за човечки ресурси – помлад соработник за анализа на податоците од оценувањето и обуки,
 • Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во Секторот за односи со јавноста – советник за односи со медиумите,
 • ЈП за стопанисување со пасишта – в.д. заменик директор.
СЕРТИФИКАТИ, ДИПЛОМИ И ПОТВРДИ
 • Потврда за успешно завршување на курсот за Управување со човечки ресурси, издадена од Министерството за информатичко општество и администрација  од 29.6.2016 година,
 • Потврда за успешно завршување на курсот за Законот за административни службеници, издадена од Министерството за информатичко општество и администрација од 12.11.2014 година,
 • Потврда за успешен завршен семинар ,,Управување со време’’ издаден од авторизиран Центар за образование по менаџмент МОТИВА од ноември 2013 година – Скопје,,
 • Сертификат за систем за управување со работна изведба и годишно оценување на административните службеници, издадена од Македонска Асоцијација за Човечки Ресурси, од 23 септември 2015 година – Скопје,
 • Сертификат за учество – признание за присуство на масивната обука на Програмата за локално управување со училиштата во Македонија на модулот: ,,Управување со образованието во општинатa’’ на 18 јуни 2007 година, од Општина Град Скопје од 20 август 2007 година – Скопје,
 • Сертификат за учество – признание за присуство на масивната обука на Програмата за локално управување со училиштата во Македонија на модулот: ,,Локална стратегија за образование’’  на 6 јуни 2007 година, од Општина Град Скопје од 20 август 2007 година – Скопје,
 • Сертификат за учество – признание за присуство на масивната обука на Програмата за  локално управување со училиштата во Македонија на модулот: ,,Проценка на училишните објекти’’ на 19 јуни 2007 година, од Општина Град Скопје од 20 август 2007 година – Скопје,
 • Сертификат за учество – признание за присуство на масивната обука на Програмата за локално управување со училиштата во Македонија на модулот: ,,Усогласување на средното стручно образование’’ на 17 мај 2007 година, од Општина Град Скопје од 20 август 2007 година – Скопје,
 • Диплома за MS Exsel 2002, издадена од СЕМОС едукација, од декември 2004 година – Скопје,
 • Диплома за интернет и електронска пошта, издадена од СЕМОС едукација, од февруари 2005 година – Скопје,
 • Диплома за MS Windows XP i MS Word 2002 издадена од СЕМОС едукација, од ноември 2004 година – Скопје,
 • Certifiacate – for successful attendance – Training for implementation of the Manual on Transposition of the EU Legislation in the Macedonian Legislation, Government of the Republic of Macedonia Secretariot for Legislation, GTZ Economic Legal Reform Project,
 • Certificate for successful attendance on a Training for implementation of the Rulebook on Nomotechnical Rules, Government of the Republic of Macedonia Secretariot for Legislation, GTZ Economic Legal Reform Project,
 • Sertifikate of completion – Has successfully completed the training module on  Gener aspects in IPA programing (13-14 May,2019),
 • Признание за промовирање на публикацијата ,,Едукација на културно наследство на општина Кратово и изложба’’ во Дом на Култура ,,Кочо Рацин’’ Скопје,
 • Диплома за завршен Германски јазик – Центар за странски јазици Летрас од 6.6.2019 година,
 • TOEFAL IBT,
 • Диплома – магистер по менаџмент на човечки ресурси, Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје – Факултет за менаџмент на човечки ресурси во Скопје од 2 февруари 2020 година.
Back to top